Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Η Φιλοσοφία της Σχολής
Η επιχειρηματική δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατικής κοινωνίας και μια Σχολή Επιχειρήσεων αποτελεί βασικό πυλώνα διάκρισης ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος.